Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις διάφορες μεθοδολογίες προγραμματισμού και αποσαφηνίζει τους λόγους που τις εισήγαγαν. Εξετάζονται διαδοχικά: Δομημένος προγραμματισμός, Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Λογικός προγραμματισμός, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Προγραμματισμός με Συνιστώσες και Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών. Με το μάθημα αυτό οι σπουδαστές αποκτούν βαθιά γνώση γνώση του αντικειμενοστρεφούς μοντέλου. Μαθαίνουν να αξιοποιούν τις συνιστώσες λογισμικού μέσα από περιβάλλοντα ταχείας ανάπτυξης λογισμικού. Διδάσκονται επιπλέον την γρήγορη ανάπτυξη (κυρίως γραφικών) διεπαφών. Τις γνώσεις αυτές τις χρησιμοποιούν για να σχεδιάσουν, συνθέσουν και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες εφαρμογές σε Java.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Κλάσεις και αντικείμενα, Αυτόνομες εφαρμογές κονσόλας, Αυτόνομες γραφικές εφαρμογές, Εφαρμογές σε περιβάλλον browser, Στοιχεία διαλόγων (Dialog items), Διάταξη στοιχείων διαλόγου, Γεγονότα (events) και διαχειριστές γεγονότων (event handlers), Προγραμματιστική σχεδίαση διεπαφής, Προηγμένες συνιστώσες λογισμικού (Components), Εξαιρέσεις και αντιμετώπιση, Πολυνηματικές εφαρμογές, Ιεραρχία αντικειμένων εισόδου και εξόδου, Δομές δεδομένων (Πίνακες, Λίστες, Δένδρα, Χάρτες), Διεπαφή με βάσεις δεδομένων, Γραφική σχεδίαση διεπαφής (σχεδίαση σε περιβάλλοντα RAD), Case study υλοποίησης σύνθετης εφαρμογής


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών