Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων ΙI | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Βάσεις Δεδομένων ΙI

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βάσεις Δεδομένων ΙI | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Σημασιολογικά μοντέλα δεδομένων. Ενισχυμένο μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων, Αντικειμενοστρεφές μοντέλο δεδομένων. Ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL. Ανάπτυξη εφαρμογών και πρότυπη διεπαφή επικοινωνίας με βάσεις JDBC. Τεχνολογία Oracle (PL/SQL, triggers, stored procedures κ.λπ.). Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ανοικτού κώδικα. Συγκριτική παρουσίαση Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε θέματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing). Συγκριτική παρουσίαση Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε θέματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Administration). Αντίγραφα (back up) της βάσης δεδομένων και επαναλειτουργία βάσης (recovery). Συγχρονισμός προσπέλασης (concurrency) σε περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες. Βελτιστοποίηση αιτημάτων προσπέλασης (query optimization). Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (distributed database). Επίκαιρα θέματα βάσεων δεδομένων. Αντικειμενοστρεφείς βάσεις. Αντικειμενοσχεσιακές βάσεις. Χρονικές βάσεις. Ενεργές βάσεις. Χωρικές βάσεις δεδομένων. Βάσεις πολυμέσων. Βάσεις δεδομένων και διαδίκτυο. Ασφάλεια βάσεων δεδομένων. Διαχείριση γνώσης και βάσης δεδομένων και γνώσεων. Ημιδομημένες βάσεις δεδομένων-XML. Παράλληλα και κατανεμημένα ΣΔΒΔ. Θέματα αποθηκών δεδομένων και ανάλυσης (Data Warehouse, OLAP). NoSQL, MongoDB, κ.λπ. Μελέτη Περίπτωσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Βάσεις Δεδομένων ΙI των Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών