Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Θεωρητικό μέρος

 1. Εισαγωγή στον έλεγχο διακριτού χρόνου, ιστορική αναδρομή, σύγκριση με τα συστήματα ελέγχου συνεχούς χρόνου.
 2. Σύντομη επανάληψη των βασικών εννοιών συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Εφαρμογή του Μετασχηματισμού Ζ και του αντιστρόφου του σε ρητές συναρτήσεις μεταφοράς. Συναρτήσεις μεταφοράς υβριδικών συστημάτων.
 3. Διακριτοποίηση συστήματος: κυριότερες μέθοδοι (impulse invariance, zero-order hold (ZOH), διγραμμικός μετασχηματισμός (Bilinear transform), Pade approximation). Ιδιότητες – φαινόμενα αλλοίωσης.
 4. Περιγραφή συστήματος διακριτού χρόνου μέσω διακριτών εξισώσεων κατάστασης. Ευθεία μορφή (Observer Canonical Form) & Κανονική μορφή (Controller Canonical Form), Σειράς, Παράλληλη. Κατάστρωση και επίλυση εξισώσεων κατάστασης. Χρονική και συχνοτική απόκριση.
 5. Ανάλυση κλειστού ΣΑΕ διακριτού χρόνου στο χώρο κατάστασης. Ελεγξιμότητα (controllability) & παρατηρησιμότητα (observability) ΣΑΕ διακριτού χρόνου. Μελέτη ευστάθειας συστημάτων διακριτού χρόνου. Μέθοδοι και κριτήρια: κριτήριο μοναδιαίου κύκλου, κριτήριο Jury, γεωμετρικός τόπος ριζών, κριτήριο Nyquist, κριτήριο Bode.
 6. Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών (σχεδίαση από αναλογικά πρότυπα, σχεδίαση στο διακριτό πεδίο, Dead-beat control, Luenberger observers, έλεγχος με ανατροφοδότηση κατάστασης (state feedback), έλεγχος με ολοκληρωτή, παρατηρητές κατάστασης και εξόδου).
 7. Σχεδίαση ψηφιακών ελεγκτών τριών όρων (PID) και υποπεριπτώσεις τους στο διακριτό χρόνο. Σχεδίαση και ρύθμιση παραμέτρων μέσω Η/Υ.
  Εργαστηριακό μέρος
  1η Ομάδα ασκήσεων: Σχεδίαση ελεγκτών σε περιβάλλον προσομοίωσης (matlab/simulink)
  2η Ομάδα ασκήσεων: Υλοποίηση ελεγκτών σε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLCs)
  3η Ομάδα ασκήσεων: Υλοποίηση ελεγκτών σε μικροεπεξεργαστές / mini PCs τύπου Raspberry-pi.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.