Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι

(ΣΗΕ Ι)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρικών Μηχανικών

Εισαγωγικές έννοιες κυκλωμάτων ημιτονοειδούς τάσεως, τάση, ρεύμα αντίσταση, επαγωγή, χωρητικότητα, 1ος και 2ος κανόνας του Κίρκωφ, νόμος του Ωμ, Τύπος ισχύος, πραγματική ισχύς, άεργος ισχύς, φαινομένη ισχύς, συντελεστής ισχύος, επαγωγή και χωρητικότητα σε μεταβατική και μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, επαγωγική και χωρητική εμπέδηση σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας
• Συστήματα διανομής, χρήση υπολογιστών στα ΣΗΕ, εξοπλισμός ΣΗΕ
• Εναέριες γραμμές, επαγωγή εναερίων γραμμών, χωρητικότητα εναερίων γραμμών,
• Γραμμές μικρού μήκους, γραμμές μεσαίου μήκους, γραμμές μεγάλου μήκους,
• Παράσταση εναερίων γραμμών υπό μορφή κατανεμημένων στοιχείων, ηλεκτρικό ισοδύναμο εναερίων γραμμών υπό μορφή κατανεμημένων στοιχείων σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, εξαγωγή από το ηλεκτρικό ισοδύναμο των εναερίων γραμμών των μαθηματικών τύπων της τάσεως, ρεύματος σε κάθε σημείο της γραμμής και χρονική στιγμή σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας.
• Θεωρητική ερμηνεία των παραπάνω μαθηματικών τύπων, κυματική ερμηνεία τάσεως και ρεύματος, υπολογισμός και ερμηνεία των παραμέτρων των παραπάνω μαθηματικών τύπων (χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής, συντελεστής μεταδόσεως, συντελεστής απόσβεσης, συντελεστής φάσεως, μήκος κύματος γραμμής, συντελεστής ανακλάσεως τάσεως και ρεύματος, ταχύτητα μεταδόσεως κύματος, χρόνος οδεύσεως κύματος κ.λπ.).
• Ειδικές περιπτώσεις γραμμών (γραμμή χωρίς απώλειες, γραμμή χωρίς παραμόρφωση, κανονική γραμμή), εκθετική μορφή των εξισώσεων γραμμής, υπερβολική μορφή των εξισώσεων γραμμής, τυπικοί τερματισμοί γραμμών (ανοικτή γραμμή, φαινόμενο Ferranti, βραχυκυκλωμένη γραμμή, γραμμή με τερματική αντίσταση ίση με τη χαρακτηριστική), υπολογισμοί φαινομένων αντιστάσεων εισόδου και εξόδου γραμμής, σχέση μεταξύ τους, ισοδύναμα κυκλώματα π και τ μιας γραμμής, εφαρμογές,
• Στατικότητα εναερίων γραμμών, υπολογισμός καμπύλης και βέλους αγωγών, προσεγγιστικοί τύποι καμπύλης και βέλους αγωγών, επίδραση ανέμου και πάγου, ανάρτηση αγωγών σε κεκλιμένο έδαφος, υπολογισμοί, εφαρμογές.
• Εισαγωγή στα ανηγμένα μεγέθη, μελέτη και υπολογισμοί σε γραμμές με τη μέθοδο των ανηγμένων μεγεθών, το σύστημα των ανά μονάδα μεγεθών(α.μ. ή p.u.), εφαρμογές: ηλεκτρικό ισοδύναμο γραμμής στο σύστημα α.μ., ηλεκτρικό ισοδύναμο Μ/Σ στο σύστημα α.μ., ηλεκτρικό π-ισοδύναμο γραμμής, ηλεκτρικό π-ισοδύναμο
Μ/Σ, μετατροπή π-ισοδυνάμου σε τ-ισοδύναμο και αντίθετα
• Χαρακτηριστικά λειτουργίας γεννητριών: ηλεκτρικά και μαγνητικά κυκλώματα σύγχρονης μηχανής, αυτεπαγωγές και αλληλεπαγωγές σύγχρονης μηχανής, διαφοροποίηση μηχανής κυλινδρικού δρομέα και δρομέα έκτυπων πόλων, αναφορά στους άξονες δρομέα, εξισώσεις πεπλεγμένων ροών και τάσεων, μετασχηματισμός Park, μόνιμη κατάσταση λειτουργίας σύγχρονης μηχανής – ισοδύναμο μοντέλο – εξισώσεις ισχύος- καμπύλες ικανότητας φόρτισης σύγχρονης γεννήτριας.
• Χαρακτηριστικά λειτουργίας μετασχηματιστών ισχύος: τύποι, βασικά χαρακτηριστικά και ισοδύναμα μοντέλα, μετασχηματιστές δύο και τριών τυλιγμάτων, ισοδύναμα μοντέλα, αυτομετασχηματιστές, μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό φορτίο, αλλαγή μεγεθών σε μετασχηματιστή με μεταβλητό λόγο μετασχηματισμού, ζητήματα κατά τον παραλληλισμό μετασχηματιστών, ειδικοί μετασχηματιστές σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
• Υπολογισμός ρεύματος σε ζυγό ΣΗΕ, ορισμοί, ροή φορτίου σε πολική μορφή, δημιουργία των εξισώσεων ροής φορτίου, επίλυση της ροής φορτίου
• Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης της ροής φορτίου: μέθοδος Gauss-Seidel, μέθοδος Newton-Raphson, αποζευγαρωμένη μέθοδος (decoupled method), γραμμική μέθοδος κ.λπ.
• Εφαρμογές - ανάπτυξη αλγορίθμου επίλυσης της ροής φορτίου
• Βελτιστοποίηση λειτουργίας ΣΗΕ
• Έλεγχος συχνότητας μεμονωμένης γεννήτριας και συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας – αυτορρύθμιση. • Έλεγχος τάσης άεργου ισχύος γεννήτριας και συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
• Προβλήματα λειτουργίας διασυνδεδεμένων συστημάτων στη μόνιμη κατάσταση. Ειδικές περιπτώσεις, όπως πολυφασικά συστήματα, συστήματα συνεχούς ρεύματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών