Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

(ΣΑΕ ΙΙ)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ενότητα 1: Εφαρµοσµένα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου (1η και 2η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή γίνεται επεξηγείται η αρχιτεκτονική και λειτουργία εφαρµοσµένων συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου (µέρος των οποίων χρησιµοποιούνται και κατά το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος).
Ενότητα 2: Αντιστάθµιση µε δίκτυα προήγησης / καθυστέρησης φάσης (3η και 4η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή αναλύεται η δοµή αντισταθµιστών προήγησης / καθυστέρησης φάσης και η εφαρµογή τους µέσω γεωµετρικού τόπου ριζών είτε στο πεδίο της συχνότητας.
Ενότητα 3: Περιγραφή στο χώρο κατάστασης- Επίλυση των εξισώσεων κατάστασης (5η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται βασικές έννοιες της περιγραφής συστηµάτων στο χώρο κατάστασης και αναλύεται η µεθοδολογία επίλυσης των εξισώσεων κατάστασης.
Ενότητα 4: Ισοδύναµες περιγραφές στο χώρο κατάστασης (6η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή ορίζονται και επεξηγούνται οι διάφορες ισοδύναµες περιγραφές των συστηµάτων στο χώρο κατάστασης, όπως η κανονικά ελέγξιµη περιγραφή, η κανονικά διαγώνια περιγραφή και η κανονικά παρατηρήσιµη περιγραφή και αναλύονται οι µετασχηµατισµοί µετάβασης µεταξύ των περιγραφών αυτών.
Ενότητα 5: Ελεγξιµότητα-παρατηρησιµότητα (7η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή ορίζονται και επεξηγούνται οι έννοιες της ελεγξιµότητας και της παρατηρησιµότητας συστηµάτων, αναλύονται οι µέθοδοι εξέτασής τους.
Ενότητα 6: Ευστάθεια συστηµάτων κατά Lyapunov (8η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή επεξηγείται η διαδικασία διερεύνησης της ευστάθειας συστηµάτων κατά Lyapunov.
Ενότητα 7: Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης (9η -10η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται µέθοδοι για έλεγχο µε ανάδραση κατάστασης και ανάδραση εξόδου, µετατόπιση ιδιοτιµών και αποσύζευξη εισόδων – εξόδων. Επίσης, γίνεται η εισαγωγή στην εκτίµηση των µεταβλητών κατάστασης µέσω παρατηρητών πλήρους και µειωµένης τάξης.
Ενότητα 8: Εισαγωγή στο Βέλτιστο Έλεγχο (11η και 12η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή γίνεται η εισαγωγή σε βασικές έννοιες του Βέλτιστου Ελέγχου, όπως οι δείκτες απόδοσης, η µαθηµατική θεώρηση του προβλήµατος βέλτιστου ελέγχου, η εξίσωση των Hamilton-Jacobi-Bellman, η ελάχιστη αρχή του Potryagin, ο γραµµικός ρυθµιστής και ο γραµµικός τετραγωνικός ρυθµιστής.
Ενότητα 9: Εισαγωγή στην ανάλυση µη γραµµικών συστηµάτων (13η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή επισηµαίνονται οι διαφορές που παρουσιάζουν τα µη γραµµικά συστήµατα έναντι των γραµµικών συστηµάτων και επεξηγούνται η έννοια της συνάρτησης περιγραφής, και η χρήση της για εξέταση της ευστάθειας µη γραµµικών συστηµάτων.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

1η Ενότητα: Ενηµέρωση Ενηµέρωση για τον κανονισµό του εργαστηρίου και εξοικείωση µε τον εργαστηριακό χώρο και τον εξοπλισµό του. 2η Ενότητα: Προσοµοίωση δυναµικής συµπεριφοράς συστήµατος 1ης τάξης Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η προσοµοίωση µέσω ηλεκτρονικών στοιχείων συστήµατος κινητήρα για την ανάλυση της επίδρασης που έχουν η ροπή στρέψης, η στιγµιαία αδράνεια και ο συντελεστής µηχανικών τριβών και φορτίου στη δυναµική συµπεριφορά του. 3η Ενότητα: Προσοµοίωση δυναµικής συµπεριφοράς συστήµατος 2ης τάξης Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η προσοµοίωση µέσω ηλεκτρονικών στοιχείων συστήµατος 2ης τάξης για την ανάλυση της επίδρασης του συντελεστή απόσβεσης και της φυσικής ιδιοσυχνότητας στην ευστάθεια και τη δυναµική συµπεριφορά του. 4η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος γωνιακής ταχύτητας ηλεκτροµηχανικού κινητήρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση της γωνιακής ταχύτητας ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, ο οποίος διεγείρεται είτε από το κύκλωµα του δροµέα του είτε από το κύκλωµα του στάτη του, σε µια προκαθορισµένη τιµή παρά τις µεταβολές του φορτίου που εφαρµόζεται σε αυτόν. 5η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος γωνιακής θέσης ηλεκτροµηχανικού κινητήρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση της γωνιακής θέσης ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, ο οποίος διεγείρεται είτε από το κύκλωµα του δροµέα του είτε από το κύκλωµα του στάτη του, σε µια προκαθορισµένη τιµή µε και χωρίς ανάδραση της γωνιακής ταχύτητας και η εύρεση των βέλτιστων κερδών ενίσχυσης. 6η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος στάθµης υγρού Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ενός συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου στάθµης υγρού µέσω ελεγκτή δύο θέσεων και µεταβαλλόµενη υστέρηση υπό συνθήκες µεταβαλλόµενης εκροής. 7η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος γωνιακής ταχύτητας ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση της γωνιακής ταχύτητας ενός ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα ρεύµατος σε µια προκαθορισµένη τιµή παρά τις µεταβολές του φορτίου που εφαρµόζεται σε αυτόν. 8η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος δυναµικής συµπεριφοράς κινητήρα µε χρήση ελεγκτών 3 όρων Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η µοντελοποίηση ενός κινητήρα και προσοµοίωση µέσω υπολογιστή της δυναµικής συµπεριφοράς του µε την εφαρµογή της χρήσης ελεγκτών P, PI, PD, και PID. 9η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος συζευγµένων κινητήρων Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση και ο έλεγχος της δυναµικής συµπεριφοράς που εκδηλώνουν κινητήρια συστήµατα τα οποία λειτουργούν υπό συνθήκες µεταξύ τους σύζευξης. 10η Ενότητα: Απόκριση συχνότητας ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της σχετικής ευστάθειας ενός ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα µέσω της καταγραφής και ανάλυσης της απόκρισής του σε ηµιτονοειδή διέγερση του σταθερού πλάτους και µεταβαλλόµενης συχνότητας και της αντίστοιχης χάραξης διαγράµµατος Bode. 11η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος θερµοκρασίας αέρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχουν η αναλογική ζώνη καθώς και διάφοροι τύποι καθυστερήσεων και διεγέρσεων στη δυναµική συµπεριφορά συστήµατος ελέγχου θερµοκρασίας αέρα.
12η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος ταλαντούµενων ρευστών Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση και ο έλεγχος της δυναµικής συµπεριφοράς που εκδηλώνουν ρευστά τα οποία ταλαντώνονται εξαιτίας της κίνησης των δοχείων που τα εµπεριέχουν.
13η Ενότητα: Απόκριση συχνότητας συστήµατος ελέγχου θερµοκρασίας Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της σχετικής ευστάθειας ενός ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα µέσω της καταγραφής και ανάλυσης της απόκρισής του σε ηµιτονοειδή διέγερση του σταθερού πλάτους.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών