Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Σήματα και Συστήματα | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σήματα και Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σήματα και Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενότητα 1: Σήματα.
• Ταξινόμηση σημάτων. Σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Περιοδικά και μη περιοδικά σήματα. Άρτια και περιττά σήματα. Σήματα ενέργειας και σήματα ισχύος. Αιτιοκρατικά και στοχαστικά σήματα.
• Μετατροπή σήματος ως προς το χρόνο. Ανάκλαση, αλλαγή κλίμακας χρόνου και χρονική μετατόπιση.
• Βασικά σήματα συνεχούς χρόνου και βασικά σήματα διακριτού χρόνου.
Ενότητα 2: Συστήματα.
• Ταξινόμηση Συστημάτων. Συστήματα συνεχούς και συστήματα διακριτού χρόνου. Συνδέσεις Συστημάτων. Παραδείγματα.
• Ιδιότητες συστημάτων. Μνήμη, αιτιατότητα, αντιστρεψιμότητα, ευστάθεια, χρονική αμεταβλητότητα και γραμμικότητα.
• Γραμμικά και Χρονικά Αναλλοίωτα (Γ.Χ.Α.) συστήματα . Συνέλιξη συνεχούς και διακριτού χρόνου. Κρουστική απόκριση συστήματος.
• Περιγραφή Γ.Χ.Α. συστημάτων συνεχούς χρόνου με διαφορικές εξισώσεις.
• Περιγραφή Γ.Χ.Α. συστημάτων διακριτού χρόνου με εξισώσεις διαφορών.
Ενότητα 3: Συνεχής μετασχηματισμός Fourier και μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου.
• Απόκριση Γ.Χ.Α. συστημάτων σε μιγαδικά εκθετικά.
Σειρά Fourier περιοδικών σημάτων συνεχούς χρόνου.
• Σειρά Fourier και Γ.Χ.Α. συστήματα.
• Συνεχής μετασχηματισμός Fourier. Ιδιότητες.
• Διακριτού χρόνου Μετασχηματισμός Fourier. Ιδιότητες.
• Ανάλυση Γ.Χ.Α. συστημάτων. Απόκριση συχνότητας συστήματος.
• Μετασχηματισμός Hilbert. Αναλυτικά Σήματα. Εφαρμογές του Μετασχηματισμού Hilbert. Συμμετρικό και ασύμμετρο φάσμα.
Ενότητα 4: Εφαρμογές της ανάλυσης Fourier.
• Μέτρο και φάση της απόκρισης συχνότητας Γ.Χ.Α. συστημάτων.
Διαγράμματα Bode.
• Ιδανικά και πραγματικά φίλτρα.
• Γ.Χ.Α. συστήματα συνεχούς χρόνου 1ης και 2ης τάξης.
• Γ.Χ.Α. συστήματα διακριτού χρόνου 1ης και 2ης τάξης.
• Δειγματοληψία σημάτων συνεχούς χρόνου. Ανακατασκευή σημάτων από τα δείγματα τους. Φαινόμενο αναδίπλωσης.
• Επεξεργασία σημάτων συνεχούς χρόνου σε διακριτό χρόνο.
Ενότητα 5: Μετασχηματισμός Laplace
• Ορισμός μετασχηματισμού Laplace. Περιοχή σύγκλισης.
• Αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace.
• Ιδιότητες μετασχηματισμού Laplace.
• Ανάλυση Γ.Χ.Α. συστημάτων με τον μετασχηματισμό Laplace. Συνάρτηση μεταφοράς.
• Διαγράμματα υλοποίησης Γ.Χ.Α. συστημάτων συνεχούς χρόνου.
• Μονόπλευρος μετασχηματισμός Laplace.
Ενότητα 6: Μετασχηματισμός Z
• Ορισμός μετασχηματισμού Z. Περιοχή σύγκλισης.
• Αντίστροφος μετασχηματισμός Z.
• Ιδιότητες μετασχηματισμού Z.
• Ανάλυση Γ.Χ.Α. συστημάτων με τον μετασχηματισμό Ζ. Συνάρτηση μεταφοράς.
• Διαγράμματα υλοποίησης Γ.Χ.Α. συστημάτων διακριτού χρόνου.
• Μονόπλευρος μετασχηματισμός Ζ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Σήματα και Συστήματα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών