Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχους | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενότητα 1:Εισαγωγή στoχώρο κατάστασης-Παράσταση συστηµάτων συνεχούς χρόνου στο χώρο κατάστασης(1η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή γίνεται µια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της περιγραφής των φυσικών συστηµάτων στο χώρο κατάστασης, καθώς και της επιλογής των µεταβλητών κατάστασης.
Ενότητα 2: Επίλυση των εξισώσεων κατάστασης (2η και 3η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή γίνεται επίλυση των εξισώσεων κατάστασης, διαφόρων τύπων φυσικών συστηµάτων στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας και αναλύονται και εξηγούνται οι διάφοροι τύποι αποκρίσεων περιγραφές και υπολογίζεται ο µεταβατικός πίνακας κατάστασης.
Ενότητα 3:Ισοδύναµες περιγραφές στο χώρο κατάστασης(4η και 5η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή ορίζονται και αναλύονται οι διάφορες ισοδύναµες περιγραφές των φυσικών συστηµάτων στο χώρο κατάστασης, όπως η κανονικά ελέγξιµη περιγραφή, η κανονικά διαγώνια περιγραφή, η κανονικά παρατηρήσιµη περιγραφή κ.λ.π., καθώς και οι µετασχηµατισµοί από µια περιγραφή σε άλλη.
Ενότητα 4: Ελεγξιµότητα-παρατηρησιµοτητα (6η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή ορίζονται και αναλύονται οι θεµελιώδεις έννοιες της ελεγγξιµότητας και της παρατηρησιµότητας των φυσικών συστηµάτων, οι µέθοδοι διερεύνησης τους, καθώς και η αρχή της δυϊκότητας
Ενότητα 5: Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης (7η -8η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι µέθοδοι αντιστάθµισης των φυσικών συστηµάτων στο χώρο κατάστασης, σε συστήµατα µιας εισόδου-µιας εξόδου και σε πολυµεταβλητά συστήµατα. Παρουσιάζονται και αναλύονται επίσης οι διάφορες µέθοδοι εκτίµησης της κατάστασης του συστήµατος.
Ενότητα 6: Ευστάθεια γραµµικών και µη γραµµικών συστηµάτων κατά Lyapunov(9η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται η διερεύνηση της ευστάθειας γραµµικών και µη γραµµικών συστηµάτων κατά Lyapunov.
Ενότητα 7: Ανάλυση µη γραµµικών συστηµάτων (10η -11η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα διάφορα φαινόµενα των µη γραµµικών συστηµάτων, καθώς και οι διαφορές µεταξύ γραµµικών και µη γραµµικών συστηµάτων. Παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της συνάρτησηςπεριγραφής, οι διάφορες τεχνικές ανάλυσης, καθώς και η διερεύνηση της ευστάθειας µη γραµµικών συστηµάτων µε βάση τις συναρτήσεις περιγραφής. Παρουσιάζεται επίσης η ανάλυση µη γραµµικών συστηµάτων στο επίπεδο φάσης.
Ενότητα 10: Βέλτιστος έλεγχος(12η και 13η Εβδοµάδα) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διάφοροι δείκτες απόδοσης. Παρουσιάζεται και αναλύεται το πρόβληµα της µαθηµατικής θεώρησης του βέλτιστου ελέγχου, η ελάχιστη αρχή του Potryagin, η εξίσωση των HamiltonJacobi-Bellman, καθώς και ο γραµµικός τετραγωνικός ρυθµιστής.

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1η Ενότητα: Ενηµέρωση Ενηµέρωση για τον κανονισµό του εργαστηρίου και εξοικείωση µε τον εργαστηριακό χώρο και τον εξοπλισµό του.
2η Ενότητα: Προσοµοίωση δυναµικής συµπεριφοράς συστήµατος 2ης τάξης Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η προσοµοίωση µέσω ηλεκτρονικών στοιχείων συστήµατος 2ης τάξης για την ανάλυση της επίδρασης του συντελεστή απόσβεσης και της φυσικής ιδιοσυχνότητας στην ευστάθεια και τη δυναµική συµπεριφορά του.
3η Ενότητα: Αυτόµατος Έλεγχος γωνιακής ταχύτητας ηλεκτροµηχανικού κινητήρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι ηεφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση της γωνιακής ταχύτητας ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, ο οποίος διεγείρεται είτε από το κύκλωµα του δροµέα του είτε από το κύκλωµα του στάτη του, σε µια προκαθορισµένη τιµή παρά τις µεταβολές του φορτίου που εφαρµόζεται σε αυτόν.
4η Ενότητα: Αυτόµατος Έλεγχος γωνιακής θέσης ηλεκτροµηχανικού κινητήρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση της γωνιακής θέσης ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, ο οποίος διεγείρεται είτε από το κύκλωµα του δροµέα του είτε από το κύκλωµα του στάτη του, σε µια προκαθορισµένη τιµή µε και χωρίς ανάδραση της γωνιακής ταχύτητας και η εύρεση των βέλτιστων κερδών ενίσχυσης.
5η Ενότητα: Απόκριση συχνότητας ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της σχετικής ευστάθειας ενός ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα µέσω της καταγραφής και ανάλυσης της απόκρισής του σε ηµιτονοειδή διέγερση του σταθερού πλάτους και µεταβαλλόµενης συχνότητας και της αντίστοιχης χάραξης διαγράµµατος Bode.
6η Ενότητα: Αυτόµατος Έλεγχος στάθµης υγρού Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ενός συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου στάθµης υγρού µέσω ελεγκτή δύο θέσεων και µεταβαλλόµενη υστέρηση υπό συνθήκες µεταβαλλόµενης εκροής.
7η Ενότητα: Αυτόµατος έλεγχος δυναµικής συµπεριφοράς κινητήρα µε χρήση ελεγκτών 3 όρων Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η µοντελοποίηση ενός κινητήρα και προσοµοίωση µέσω υπολογιστή της δυναµικής συµπεριφοράς του µε την εφαρµογή της χρήσης ελεγκτών P, PI, PD, και PID.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.