Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Κεραίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Κεραίες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κεραίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

 1. Εισαγωγή: Εισαγωγή στη θεωρία των Κεραιών. Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, το πεδίο ακτινοβολίας αυθαίρετων κεραιών.
 2. Ακτινοβολία κεραίας και µεταφορά ισχύος: Εγγύς και µακρινό πεδίο ακτινοβολίας κεραίας, διάνυσµα Poynting και µεταφορά ισχύος.
 3. Χαρακτηριστικά κεραιών και ισοδύναµα κυκλωµατικά µοντέλα: Θεµελιώδη χαρακτηριστικά κεραιών (ισοτροπικός ακτινοβολητής, κέρδος και κατευθυντικότητα, διάγραµµα ακτινοβολίας, ενεργός επιφάνεια, ιδία αντίσταση). Η κεραία ως κυκλωµατικό στοιχείο, θεώρηµα αµοιβαιότητας, αµοιβαία αντίσταση.
  1. Γραµµικές κεραίες: Ακτινοβολία ηλεκτρικά µικρών κεραιών, το δίπολο Hertz. Γραµµικές κεραίες πεπερασµένου µήκους.
 4. Θεωρία ειδώλων και βροχοκεραίες: Κατοπτρισµός και είδωλα κεραιών. Το µικρό κυκλικό πλαίσιο, βροχοκεραίες.
 5. Στοιχειοκεραίες 1: Εισαγωγή στις στοιχειοκεραίες. Σύνθεση διαγράµµατος ακτινοβολίας οµοιόµορφης γραµµικής συστοιχίας ισοτροπικών ακτινοβολητών. Παράγοντας διάταξης.
 6. Στοιχειοκεραίες 2: Τροφοδοσία στοιχειοκεραιών, αξονική και µετωπική ακτινοβολία. Σύνθεση στοιχειοκεραιών, µέθοδος Dolph-Chebyshev.
 7. Στοιχειοκεραίες 3: Σύζευξη στοιχείων εντός στοιχειοκεραιών. Στοιχειοκεραίες δύο και τριών διαστάσεων.
 8. Αρχή της δυαδικότητας και σχισµοκεραίες: Ηλεκτρικό και µαγνητικό ρεύµα, και η αρχή της δυαδικότητας του Babinet. Σχισµοκεραίες και σχισµοσειρές.
 9. Κεραίες ανοίγµατος: Κεραίες ανοίγµατος, χοανοκεραίες, κεραίες µε ανακλαστήρα, τροφοδοσία κεραιών µε ανακλαστήρα.
  1. Τυπωµένες κεραίες: Τυπωµένες κεραίες και τροφοδοσία τυπωµένων κεραιών.
 10. Επιπλέον ζητήµατα: Θερµοκρασία θορύβου κεραίας. Διαγράµµατα ακτινοβολίας κεραίας εντός στοιχειοκεραιών (ενσωµατωµένα διαγράµµατα), σύζευξη κεραιών. Συσχέτιση σηµάτων λήψης στοιχείων και ασυσχέτιστη λήψη.
 11. Ανασκόπηση της ύλης του µαθήµατος.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κεραίες των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.