Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικές Μετρήσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το αντικείμενο της θεωρίας αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα: Συστήματα μονάδων: Ιστορικά στοιχεία μονάδων μέτρησης. Συστήματα Μονάδων Μέτρησης. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης (S.I.). Σύγχρονες Μονάδες Μέτρησης και Πρότυπα Μονάδων Μέτρησης. Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών.

2η Ενότητα: Θεωρία Σφαλμάτων: Σφάλματα Μετρήσεων. Ταξινόμηση, ανάλυση,προσδιορισμός. Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων. Στατιστικές Κατανομές.Γραμμική, πολυωνυμική και ημιτονική παρεμβολή. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Σφάλματα άμεσων και έμμεσων μετρήσεων. Μέθοδοι απομοίωσης. Αβεβαιότητες τύπου Α και τύπου Β. Διεθνές πρότυπο προσδιορισμού αβεβαιότητας μετρήσεων GUM.

3η Ενότητα: Όργανα και διατάξεις μετρήσεων: Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά οργάνων. Συνάρτηση μεταφοράς οργάνων και διατάξεων μέτρησης. Αναλογικά και ψηφιακά όργανα. Γενικές κατασκευαστικές έννοιες και περιγραφές. Ανάλυση βασικών τύπων ηλεκτρομηχανικών, αναλογικών και ηλεκτρονικών οργάνων (όργανα κινητού πηνίου, διασταυρούμενων πηνίων, ηλεκτροστατικά, κλπ).

4η Ενότητα: Βασικές διατάξεις μέτρησης: Ιδανικός και πραγματικός πυκνωτής. Ιδανικό και πραγματικό πηνίο. Μετρήσεις με χρήση κυκλωμάτων αμπερομέτρου – βολτομέτρου. Καταμεριστές τάσης, ωμικοί, χωρητικοί και μεικτοί. Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης, τάσης και έντασης, σύνδεση και προσδιορισμός σφαλμάτων λειτουργίας.

5η Ενότητα: Μέθοδοι ισορροπίας – Γέφυρες: Γέφυρες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Γέφυρες Wheatstone, Kelvin, Sauty – Wien, Schering, Wien – Robinson, Maxwell, Hay, Heaviside.
6η Ενότητα: Παλμογράφοι: Γενικά περί παλμογράφων. Λειτουργία Παλμογράφων. Αναλογικοί παλμογράφοι. Παλμογράφοι Ψηφιακής Αποθήκευσης. Παλμογράφοι Ψηφιακού Φωσφόρου. Ψηφιακοί Παλμογράφοι Μεικτού Σήματος – Μεικτού Πεδίου. Παλμογράφοι Ψηφιακής Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία. Ορολογία Παλμογράφου. Χειρισμοί – Λειτουργίες - Ρυθμίσεις Παλμογράφων. Τεχνικές Μέτρησης διαφόρων σημάτων και ανάλυσης με χρήσης παλμογράφων .

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :
1η Ενότητα: Μέτρηση αντιστάσεως με βολτόμετρο και αμπερόμετρο.
2η Ενότητα: Μέτρηση επαγωγής πηνίου και χωρητικότητας πυκνωτή
3η Ενότητα: Δυναμικό – Μέτρηση αντίστασης γείωσης
4η Ενότητα: Μέθοδος MURRAY
5η Ενότητα: Γέφυρα WHEATSTONE
6η Ενότητα: Μετασχηματιστές μετρήσεων
7η Ενότητα: Παλμογράφος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών