Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
• Κυκλώματα μονοφασικού ημιτονοειδούς εναλλασσόμενου ρεύματος σε μόνιμη κατάσταση. Εισαγωγικές έννοιες κυκλωμάτων ημιτονοειδούς τάσεως, τάση, ρεύμα αντίσταση, επαγωγή, χωρητικότητα, 1ος και 2ος κανόνας του Kirchhoff, νόμος του
Ohm, τύπος ισχύος, πραγματική ισχύς, άεργος ισχύς, φαινομένη ισχύς, συντελεστής ισχύος, επαγωγή και χωρητικότητα σε μεταβατική και μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, επαγωγική και χωρητική εμπέδηση σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας.
• Εφαρμογές ηλεκτρικών κυκλωμάτων (διόρθωση συντελεστή ισχύος, φίλτρα, φαινόμενου συντονισμού). Θεωρήματα ηλεκτροτεχνίας (μέγιστης μεταβίβασης ισχύος στο εναλλασσόμενο ρεύμα, μεταφοράς ισχύος μέσω γραμμής μεταφοράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα, Blondel, θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα διπολικής πηγής τάσεως/ρεύματος (Thevenin – Norton) στο Ε.Ρ.). Μέθοδος επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων βρόχων, Μέθοδος επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων κόμβων.
• Τριφασικά / πολυφασικά δίκτυα: Τριφασικά σήματα (Συμμετρικό και μη συμμετρικό τριφασικό σύστημα, ευθείας –θετικής, αντίστροφής – αρνητικής και μηδενικής ακολουθίας. Τελεστής α), Τριφασικά συστήματα (Δομή – τρόποι ζεύξης τριφασικών δικτύων, φασικά μεγέθη και μεγέθη γραμμής. Μορφή πηγών και
φορτίων (αστέρα & τρίγωνο), επίλυση τριφασικών δικτύων διαφόρων μορφών, υπολογισμός ισχύος, πλεονεκτήματα τριφασικών συμμετρικών δικτύων, ειδικά ζητήματα (τροφοδοσία τριφασικού φορτίου από μονοφασική πηγή, σφάλματα
πτώση τάσης, αντιστάθμιση ισχύος), ανάλυση ασύμμετρων τριφασικών συστημάτων σε συμμετρικές συνιστώσες – επίλυση κυκλωμάτων, επέκταση σε πολυφασικά σήματα και συστήματα, επίλυση πολυφασικών κυκλωμάτων.
• Δίθυρα, ισοδύναμες περιγραφές-παράμετροι, συνδέσεις.
• Μαγνητικά και συνεζευγμένα κυκλώματα, μετασχηματιστές, εισαγωγή στις ηλεκτρικές μηχανές. μαγνητικά και συνεζευγμένα κυκλώματα, μετασχηματιστές, εισαγωγή στις ηλεκτρικές μηχανές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Κανονισμός του Εργαστηρίου. Βασικές Έννοιες. Εξοικείωση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.
• Νόμος του Ohm & Kirhhoff σε μονοφασικά κυκλώματα.
• Μέτρηση ισχύος σε μονοφασικά κυκλώματα.
• Συντονισμός σε φίλτρο R-L-C.
• Μέθοδος βρόχων.
• Μέτρηση συντελεστή ισχύος.
• Θεώρηματα Thévenin- Norton.
• Μέτρηση πραγματικής και άεργης ισχύος σε τριφασικά συστήματα (συμμετρικά και ασύμμετρα).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙI των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών