Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες| Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρικών Μηχανικών

Αρχικά παρουσιάζεται η συστημική θεώρηση των τηλεπικοινωνιών και περιγράφεται ο σκοπός των τηλεπικοινωνιακών υποσυστημάτων που συναντώνται ως βαθμίδες στις διεργασίες πομπού, κανάλι μετάδοσης και δέκτη και κατόπιν αναλύονται τα βασικά σήματα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως η έννοια του φάσματος, η ανάλυση των
συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας, η αναγκαιότητα της διαμόρφωσης. Επίσης αναλύεται η έννοια κι ο όγκος της πληροφορίας. Δίνεται η σφαιρική εικόνα του χώρου των τηλεπικοινωνιών, που εκτείνεται στις ασύρματες και ενσύρματες επικοινωνίες συμπεριλαμβανομένων και των οπτικών επικοινωνιών, και παρουσιάζονται οι τεχνικές προκλήσεις που συναντώνται. Στην συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των δομικών μονάδων ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος (πομπός, δέκτης). Στα πλαίσια αυτά αναλύονται οι βασικές μέθοδοι αναλογικής διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης ημιτονικού φέροντος (AM, PM, FM) καθώς και οι διαμορφώσεις αποδιαμορφώσεις παλμών. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες του μέσου μετάδοσης καθώς και η επίδρασή του στα
μεταδιδόμενα σήματα όπως π.χ., φαινόμενα παραμορφώσεων, ενδοδιαμορφώσεων κτλ. Σε επόμενο κύκλο μελετάται ο θόρυβος στις διάφορες βαθμίδες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
και η σύγκριση των σχημάτων διαμόρφωσης σε σχέση με το θόρυβο. Επιπρόσθετα, γίνεται σύντομη εισαγωγή τόσο στην μετατροπή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή
(δειγματοληψία, κβάντιση, κωδικοποίηση), όσο και στα ψηφιακά συστήματα διαμορφώσεων και εισαγωγή στα συστήματα φασματικής και χρονικής πολυπλεξίας. Τέλος παρουσιάζεται η ανάλυση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης με βάση τον ισολογισμό ισχύος.
Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ύλης σε ενότητες/διαλέξεις:

Θεωρητικό μέρος:

 1. Γενική εισαγωγή στην αναγκαιότητα των Τηλεπικοινωνιών. Οι βασικές έννοιες της Πληροφορίας και του Σήματος. Θεμελιώδεις έννοιες τηλεπικοινωνιακών σημάτων (κατηγορίες, εκφράσεις, αναπαράσταση, βασικά σήματα, κτλ). Ιδιότητες των σημάτων στο πεδίο του χρόνου και το πεδίο των συχνοτήτων.
 2. Διάκριση των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων με βάση το ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο μετάδοσης. Διάκριση αναλογικών και ψηφιακών Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών. Συστημική θεώρηση των τηλεπικοινωνιών. Δομικό διάγραμμα και βαθμίδες Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος.
 3. Το Σύστημα Πομπού. Εισαγωγή στην Κωδικοποίηση και τη Διαμόρφωση. Η έννοια του φέροντος και η μετατόπιση συχνότητας. Αναλογικές Διαμορφώσεις Ημιτονικού Φέροντος. Διαμορφώσεις Πλάτους, θεωρητική παρουσίαση, πρακτική υλοποίηση και παραδείγματα.
 4. Διαμορφώσεις Γωνίας, θεωρητική παρουσίαση, πρακτική υλοποίηση και παραδείγματα.
 5. Ειδικές εφαρμογές των διαμορφώσεων. Φασματική πολυπλεξία, στερεοφωνική μετάδοση.
 6. Το σύστημα του Δέκτη. Κατηγοριοποίηση και χαρακτηριστικά. Δέκτες με ή χωρίς βαθμίδα αλλαγής συχνότητας.
 7. Η αποδιαμόρφωση. Η αποδιαμόρφωση ως συζυγής πράξη της διαμόρφωσης. Αποδιαμορφώσεις πλάτους και γωνίας. Θεωρητική παρουσίαση και πρακτική υλοποίηση. Παραδείγματα.
 8. Το σήμα στον Τηλεπικοινωνιακό Δίαυλο. Προβλήματα και παραμορφώσεις των σημάτων. Ο Θόρυβος στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Θόρυβος και αναλογικές διαμορφώσεις. Συγκρίσεις.
 9. Ανάλυση τηλεπικοινωνιακής ζεύξης με τη χρήση του ισολογισμού ισχύος. Έννοιες, μεγέθη και υπολογισμοί (κέρδος, απώλειες, εικόνα θορύβου κτλ.).
 10. Διαμορφώσεις παλμικού φέροντος. Διαμόρφωση PAM, PWM, PPM
 11. Αναφορά στα Ασύρματα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή στα Συστήματα Πολυπλεξίας χρόνου και συχνότητας.
 12. Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες.
 13. Εισαγωγή στην μετατροπή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή (δειγματοληψία, κβάντιση, κωδικοποίηση) . Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιών.

Εργαστηριακό μέρος:

 1. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης στα τηλεπικοινωνιακά σήματα (βασικά σήματα,
  αναπαράσταση στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο των συχνοτήτων).
 2. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης και υλοποίησης διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης
  πλάτους.
 3. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης και υλοποίησης διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης
  συχνότητας.
 4. Εργαστηριακή άσκηση διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης παλμικού φέροντος (PAM, PWM,
  PPM).
 5. Εργαστηριακή άσκηση προσομοίωσης και υλοποίησης συστήματος βρόχου φάσης (PLL)
 6. Εργαστηριακή άσκηση μελέτης δειγματοληψίας και κωδικοποίησης βασικού σήματος
 7. Εργαστηριακή άσκηση μελέτης Φασματικής και Χρονικής Πολυπλεξίας.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρικών Μηχανικών